|

Dolsk. Podatki znacznie w górę

Dolsk
fot. UMiG Dolsk

Mieszkańcy gminy Dolsk muszą liczyć się ze znacznym wzrostem obowiązkowych danin w 2024 roku. Ile trzeba będzie zapłacić?


VW_Berdychowski_400_150(1)

Stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych ustala minister finansów. W roku 2024 obowiązkowe daniny będą wyższe o około 15 proc. w stosunku do roku 2023. Faktyczne stawki podatków ustalają jednak gminy w formie uchwały. Opłaty nie mogą być wyższe od stawek maksymalnych. W gminie Dolsk większość podatków wzrośnie o 15 proc. w stosunku do roku bieżącego. Decyzję w tej sprawie podjęli dolscy radni podczas październikowej sesji (25.10.)

Wzrosną podatki od nieruchomości

Podatek od budynków mieszkalnych w roku 2024 wyniesie 1,10 zł/m(2). Podatek od pozostałych budynków plasował się będzie na poziomie 7,45 zł/m(2).Za budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej trzeba będzie wnieść opłatę 30,00 zł/m(2), aczkolwiek w przypadku działalności w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym będzie to 15,50 zł/m(2). Opłata za budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych wyniesie 6,76 zł/m(2).

4,39 zł/m(2) wyniesie danina za nieruchomości niezabudowane, objęte obszarem rewitalizacji, położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przewiduje pod zabudowę mieszkaniową, usługową lub zabudowę o przeznaczeniu mieszanym, jeśli od dnia wejście w życie tego planu w odniesieniu do konkretnych gruntów minęły cztery lata i w tym okresie nie zakończono budowy zgodnie z prawem budowlanym. Za grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków trzeba będzie zapłacić 120 zł/m(2).

Uchwała została przyjęta przeważającą większością głosów. Spośród trzynastu radnych uczestniczących w posiedzeniu dwunastu poparło projekt. Radny Jarosław Kaczmarek wstrzymał się od głosu.

Więcej zapłacą także właściciele środków transportowych

Ze wzrostem danin muszą liczyć się również właściciele środków transportowych. Podobnie, jak w przypadku nieruchomości, większość opłat wzrośnie o 15 proc., co stanowi górną granicę stawki maksymalnej. 

Podatek od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie wyniesie 1 164,00 zł, dla samochodów powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1 644,00 zł oraz 1 680,00 zł dla pojazdów powyżej 9 ton do 12 ton włącznie.

W przypadku pojazdów o masie całkowitej równej lub większej niż 12 ton wysokość podatku zależy od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej oraz rodzaju zawieszenia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Opłata za posiadanie psa i opłata targowa

Podatek w wysokości 48,00 zł zapłacą właściciele psów, którzy nie posiadają prawa do zwolnienia ustawowego. Do 36,00 zł wzrośnie w przyszłym roku opłata targowa, pobierana w drodze inkasa w dniu, w którym dokonywana jest sprzedaż. Funkcję inkasenta pełnić będą Ewa Skowrońska oraz Maria Dominiak, które za pobrane i terminowo odprowadzone należności z tytułu opłaty targowej otrzymają wynagrodzenie w wysokości 10 proc. zebranej kwoty.

Opłacie targowej nie podlega sprzedaż prowadzona w budynkach lub ich częściach.

Zostaw komentarz