15584700465b8ee70fe8a91f2bf2a26fd9ad5ef964 892
Dworzec kolejowy w Manieczkach. Fot: Ogólnopolska Baza Kolejowa.
 • Home
 • Aktualności
 • Sprostowanie dotyczące artykułu na ,,Dworzec w Manieczkach został wystawiony na sprzedaż”

Sprostowanie dotyczące artykułu na ,,Dworzec w Manieczkach został wystawiony na sprzedaż”

W środę 20 marca na łamach internetowego wydania naszej gazety ukazał się artykuł ,,Dworzec w Manieczkach został wystawiony na sprzedaż” mojego autorstwa. Dzisiaj chciałbym w niniejszym sprostowaniu wyjaśnić kilka kwestii, gdyż z uwagi na mój błąd (polegający na niezauważeniu jednej linijki tekstu w wykazie nieruchomości, który został opublikowany przez śremskie starostwo) cały poprzedni artykuł miał wydźwięk niezgodny z prawdą, a to mogło zaszkodzić obecnemu użytkownikowi nieruchomości, jak i władzom samorządowym.


Berdychowski Kwiecien2 2024

Artykuł mojego autorstwa do którego odnosi się niniejsze sprostowanie

We wcześniej wspomnianym wykazie znajduje się następujące zdanie:

Starosta Śremski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Manieczkach gm. Brodnica przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Przez wzgląd na moje niedopatrzenie i błąd pominąłem fragment mówiący o tym, że jest to skierowane do jej użytkownika wieczystego.Budynek dawnego dworca kolejowego ,,Manieczki” razem z częścią magazynową, budynkiem gospodarczym, budynkiem szaletu oraz magazynem podziemnym stanowią własność obecnego użytkownika wieczystego.

Starosta na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) podał do wiadomości publicznej informację na temat wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Manieczkach gm. Brodnica przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego. Poniżej zamieszczam treść 1 i 2 ustępu artykułu:

 1. Właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz
  nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem,
  dzierżawę lub użyczenie. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie
  właściwego urzędu, a także zamieszcza się na stronach internetowych właściwego
  urzędu. Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, przekazuje
  wykaz wojewodzie, w celu jego zamieszczenia na stronie podmiotowej wojewody
  w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni. Informację o zamieszczeniu
  wykazu właściwy organ podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie
  lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest
  nieruchomość.

W wykazie, o którym mowa w ust. 1 i 1a, określa się odpowiednio:
1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru
nieruchomości;
2) powierzchnię nieruchomości;
3) opis nieruchomości;
4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;
5) termin zagospodarowania nieruchomości;
6) cenę nieruchomości;
7) wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego;
8) wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy;
9) terminy wnoszenia opłat;
10) zasady aktualizacji opłat;
11) informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem,
dzierżawę lub użyczenie;
12) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

Ustęp 2

Bezprzetargowa sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego nastąpi w trybie art. 198g ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.).

 1. Użytkownik wieczysty nieruchomości gruntowej w terminie
  12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy
  o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa,
  ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności
  cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1463) może wystąpić
  z żądaniem sprzedaży tej nieruchomości na jego rzecz.
 2. Żądanie sprzedaży, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje:
  1) jeżeli nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste po dniu 31 grudnia
  1997 r.;
  2) jeżeli użytkownik wieczysty nie wykonał zobowiązania określonego w umowie
  o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste;
  3) w odniesieniu do gruntów położonych na terenie portów i przystani morskich
  w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach
  i przystaniach morskich (Dz. U. z 2022 r. poz. 1624 oraz z 2023 r. poz. 261);
  4) jeżeli grunt jest wykorzystywany na prowadzenie rodzinnego ogrodu
  działkowego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r.
  o rodzinnych ogrodach działkowych;
  5) w odniesieniu do nieruchomości gruntowej niezabudowanej.
 3. Nie zawiera się umowy sprzedaży nieruchomości, o której mowa w ust. 1,
  jeżeli toczy się postępowanie o rozwiązanie umowy o oddanie tej nieruchomości
  w użytkowanie wieczyste.
 4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do użytkowania wieczystego
  powstałego w inny sposób niż w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego.
Artykuł 198g

Na zakończenie niniejszego sprostowania chciałbym przeprosić użytkownika wieczystego tej działki za wprowadzenie przez moje niedopatrzenie opinii publicznej w błąd oraz stworzenie niepotrzebnego zamieszania.

1 Comments Text

Zostaw komentarz

DOŁĄCZ DO NAS

Reklama
Capchem Cup 2024 w remie

Get Update

Subscribe our newsletter to get the best stories into your inbox!

[mc4wp_form id=86]