|||

Jakie są kryteria i terminy tegorocznej rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych?

Img20240118105102 Easy Resize.com
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Braci Barskich w Śremie. Fot: Sebastian Witasiak
Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Burmistrz Adam Lewandowski poinformował o kryteriach branych pod uwagę w rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnianych kryteriów oraz liczbie punktów możliwych do uzyskania za spełnienie poszczególnych kryteriów, a także o terminach postępowania rekrutacyjnego.


VW_Berdychowski_400_150(1)

W przypadku naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, to ich kryteria opierają się na podstawie dwóch uchwał rady miejskiej. Kryteria rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych znajdują się w uchwale nr 468/XLII/2023 rady miejskiej w Śremie z dnia 26 stycznia 2023 r. Natomiast kryteria rekrutacyjne do klas pierwszych pochodzą z  uchwały nr 301/XXXI/2017 rady miejskiej w Śremie z dnia 23 marca 2017 r. Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,  w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 określa zarządzenie nr 7/2024 burmistrza Śremu z dnia 15 stycznia 2024 r.


Internet Tydzień Ziemi Śremskiej 300x300px Rgb
Internet Tydzień Ziemi Śremskiej 300x300px Rgb

Kryteria rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

lp.kryteriumliczba
punktów
dokument
potwierdzający
1.pozostawanie obojga rodziców (opiekunów
prawnych) lub rodzica (opiekuna
prawnego) samotnie wychowującego
dziecko w zatrudnieniu
lub
prowadzenie przez obydwoje rodziców
(opiekunów prawnych) lub rodzica
(opiekuna prawnego) samotnie
wychowującego dziecko działalności
gospodarczej
lub
prowadzenie przez obydwoje rodziców
(opiekunów prawnych) lub rodzica (opiekuna prawnego) samotnie
wychowującego dziecko gospodarstwa
rolnego
lub pobieranie nauki w trybie dziennym
przez obydwoje rodziców (opiekunów
prawnych) lub rodzica (opiekuna
prawnego) samotnie wychowującego
dziecko
70zaświadczenie z zakładu pracy o
aktualnym zatrudnieniu lub uczelni,
wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc
przed złożeniem wniosku o przyjęcie
do publicznego przedszkola, w
przypadku prowadzenia działalności
gospodarczej – oświadczenie o
prowadzeniu działalności gospodarczej
(zawierające nr NIP lub KRS), w
przypadku prowadzenia gospodarstwa
rolnego – oświadczenie o prowadzeniu
gospodarstwa rolnego
2.oboje rodzice (opiekunowie prawni) lub rodzic (opiekun prawny) samotnie
wychowujący dziecko rozliczyli podatek
dochodowy od osób fizycznych za miniony
rok w gminie Śrem albo w przypadku gospodarstw rolnych są podatnikami
podatku rolnego
35kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzona prezentatą
urzędu skarbowego, w którym złożono zeznanie podatkowe lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające
fakt złożenia zeznania lub urzędowe
poświadczenie odbioru wydane przez
elektroniczną skrzynkę podawcą
systemu teleinformatycznego
administracji podatkowej (UPO) wraz
z pierwszą stroną zeznania
podatkowego, a w przypadku
prowadzenia gospodarstwa rolnego –
nakaz płatniczy/decyzja o podatku
rolnym lub zaświadczenie
potwierdzające wielkość gospodarstwa
rolnego
3.rodzeństwo kandydata w roku szkolnym,
na który prowadzona jest rekrutacja, będzie
uczęszczało do tego samego przedszkola/
oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej
20oświadczenie rodzica/prawnego
opiekuna
4.czas pobytu kandydata w przedszkolu
określono powyżej 5 godzin dziennie
5oświadczenie rodzica/prawnego
opiekuna
5.kandydat odbył obowiązkowe szczepienie
lub posiada długotrwałe odroczenie ich
wykonania określone w Rozporządzeniu
Ministra Zdrowia w sprawie
obowiązkowych szczepień ochronnych
4oświadczenie rodzica/prawnego
opiekuna
6.w przypadku gdy liczba kandydatów,
którzy uzyskali taką samą liczbę punktów
jest większa od liczby miejsc, kryterium
rozstrzygającym jest kwalifikacja
kandydatów w oparciu o ich wiek;
kwalifikacja kandydatów rozpoczyna się
od najstarszych uwzględniając, rok,
miesiąc i dzień urodzenia.
1niezbędne informacje zawarte są we
wniosku

Kryteria naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych

Kryteria rekrutacyjne i ich punktacja są o wiele prostsze niż w przypadku przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Uchwała wymienia jedynie trzy kryteria z następującą punktacją:  • w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata – 10 pkt,
  • w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców w zapewnieniu kandydatowi należytej opieki – 5 pkt,
  • miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły – 2 pkt.

Jedynym wymaganym dokumentem do potwierdzenia powyższych informacji jest oświadczenie składane razem ze wnioskiem w szkole pierwszego wyboru.

Kiedy rozpocznie się tegoroczna rekrutacja do szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych i przedszkoli?

  • Wnioski na kontynuowanie przez dziecko nauki w przedszkolu/oddziale należy złożyć od 26 lutego 2024 roku do 1 marca,
  • Rekrutacja w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych rozpocznie się 4 marca 2024 roku i potrwa do 15 marca,
  • Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych rozpocznie się 3 czerwca 2024 roku i potrwa do 7 czerwca,
  • Rekrutacja do szkół podstawowych rozpocznie się podobnie jak w przypadku przedszkoli 4 marca i zakończy 15 marca,
  • Postępowanie uzupełniające rozpocznie się 3 czerwca i zakończy 7 czerwca.

Zostaw komentarz