|||

ARiMR: Ruszył nabór wniosków o bioasekurację

Od 20 czerwca co 22 lipca trwa nabór wniosków dotyczących refundacji wydatków poniesionych na działania związane z bioasekuracją. O refundację do 50 proc. wydatków mogą ubiegać się ci hodowcy trzody chlewnej, którzy ponieśli wydatki związane z ochroną swoich hodowli przed skutkami ASF.

Agencja stricte wymienia zakup jakich materiałów podlega refundacji, więc nie wszystkie koszty, jakie faktycznie rolnicy ponieśli w związku z bioasekuracją będą podlegały zwrotowi.

W ramach działań bioasekuacyjnych rolnicy, którzy dokonali następujących zakupów mogą ubiegać się o zwrot części poniesionych wydatków.

  • zakupu mat dezynfekcyjnych;
  • zakupu sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych;
  • zakupu odzieży ochronnej i obuwia ochronnego;
  • zabezpieczenia budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych;
  • przebudowy lub remontu pomieszczeń w celu utrzymywania świń w gospodarstwie w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne – w przypadku gospodarstw, w których utrzymuje się średniorocznie nie więcej niż 50 sztuk świń.

Co ważne, niniejsze wsparcie udzielane jest w ramach pomocy de minimis w rolnictwie.

Jakie dokumenty muszą być złożone w powiatowym biurze ARiMR?


VW_Berdychowski_400_150(1)

Do wniosku o udzielenie pomocy rolnik zobowiązany jest dołączyć:

  • faktury lub ich kopie, rachunki wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami lub ich kopie lub kopie umów zlecenia lub o dzieło, dotyczące poniesionych wydatków wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi poniesienie tych wydatków do dnia zakończenia terminu składania wniosków w danym roku kalendarzowym;
  • oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w przepisach dotyczących postępowania w sprawach dotyczących pomocy publicznej.