Szamba i przydomowe oczyszczalnie do kontroli

Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się ze swej posesji nieczystości ciekłych, zobowiązani są do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych lub osadu ściekowego poprzez okazanie takich umów oraz przedstawienie dowodów uiszczania opłat za usługi. Jeśli chodzi o te ostatnie, to należy pamiętać, iż posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba, przy czym jego opróżnianie nie może być rzadsze niż raz na 6 miesięcy.

Mieszkańcy mają także stawowy obowiązek prowadzenia przez gminny samorząd Ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. „Właściciele nieruchomości, którzy do tej pory nie dokonali jeszcze stosownego zgłoszenia szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków, winni to uczynić niezwłocznie” – przekazuje ksiąski magistrat.Potrzebne do tego formularze dostępne są w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. pokój nr 12 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Książ Wlkp.