|

Można starać się o dofinansowanie do wyprawki szkolnej – program dedykowany osobom z niepełnosprawnościami

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym zakłada dofinansowanie do zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w roku szkolnym 2022/2023.

Pomoc w ramach programu udzielna jest uczniom:  • słabowidzącym,
  • niesłyszącym,
  • słabosłyszącym,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności wymienionych powyżej,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa w pkt. 1 – 6 i 8.

Co należy zrobić, aby otrzymać pomoc?

Przede wszystkim trzeba złożyć wniosek. Do dnia 12 września 2022r. należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły, do której w roku szkolnym 2022/2023 będzie uczęszczać dziecko. Wniosek może złożyć pełnoletni uczeń lub jego opiekunowie, a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia.

Trzeba także pamiętać o załącznikach. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

Więcej szczegółów na stronie srem.pl

Oprac. DG