|||||

Dodatek węglowy – jak i gdzie otrzymać świadczenie?

Dodatek węglowy jest świadczeniem pieniężnym, które przysługuje gospodarstwu domowemu, którego głównym źródłem ogrzewania jest:

 • kocioł na paliwo stałe,
 • kominek,
 • koza,
 • ogrzewacz powietrza,
 • trzon kuchenny,
 • piecokuchnia,
 • kuchnia węglowa
 • piec kaflowy na paliwo stałe,

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

 • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
 • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Warunkiem uzyskania dodatku węglowego będzie posiadanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Dodatek będzie przysługiwał osobom, które nie skorzystały z wcześniejszego mechanizmu wsparcia, jakim była możliwość zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę.

Dodatek węglowy wynosi 3 000 złotych i będzie przyznawany jednorazowo. Wniosek o dodatek należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej:

 • Śrem – ul. Roweckiego 31 w Biurze Obsługi Interesanta w godz. od 7.00 do 15.00, można także złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej – można podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub skorzystać z profilu zaufanego.
 • Brodnica – ul. Parkowa 2, wnioski można pobrać i składać w siedzibie OPS w pokoju nr 12, wnioski będą przyjmowane od 22 sierpnia,
 • Książ Wlkp. –  ul. Stacha Wichury 2, wnioski można składać od 17 sierpnia do 30 listopada br. w siedzibie ksiąskiego OPS-u. Więcej szczegółowych informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem: 61 28 22 700,
 • Dolsk – plac Wyzwolenia 3. Wnioski o wypłatę dodatku mogą być składane do dnia 30 listopada 2022 r.

Dodatek będzie wypłacany w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Druki można pobrać ze strony internetowej każdej z gmin.