Image

Rażąco niska cena w orzecznictwie KIO

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

W tym artykule zaprezentujemy kilka wyroków Krajowej Izby Odwoławczej, które jasno dowodzą, że do przygotowania pisma wyjaśniającego należy podejść z profesjonalizmem i starannością.


Berdychowski Kwiecien2 2024

Przetargi mazowieckie – wyjaśnienia rażąco niskiej ceny

Rażąco niska cena to wartość niewiarygodna, odbiegająca bardzo istotnie od warunków rynkowych. Zaoferowanie w konkursie ceny znacząco niższej od konkurencji i wartości szacunkowej zazwyczaj kończy się wezwaniem do wyjaśnienia. W odpowiedzi wykonawca powinien przedstawić zamawiającemu wszelkie dane odnoszące się do kalkulacji zaoferowanej ceny, w tym informacje dotyczące formy kalkulacji ceny oferty, uwarunkowania w jakich dokonywał estymacji, konkretne przesłanki warunkujące przyjęty sposób kalkulacji i inne istotne elementy oddziałujące na wysokość zaoferowanej ceny takie jak upusty, rabaty, uzyskane specjalne oferty, dowodzące możliwości zaoferowania cen obniżonych w stosunku do wartości zamówienia. Sam sposób sporządzenia pisma jest zawsze indywidualny, ale musi ujmować wszystkie wymagane elementy zlecenia.

Wyniki przetargów – sygn. akt KIO 445/21

W dniu 10 lutego 2021 roku jeden z wykonawców wniósł odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej celem unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej dla zlecenia pn. „Utrzymanie wód, zbiorników wodnych oraz budowli hydrotechnicznych na terenie ZZ w Łowiczu w podziale na dwie części”. Kością niezgody okazało się odrzucenie wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny. Wykonawca był przekonany, że pismo przygotował z należytą starannością i drobiazgowością. Jak jednak czytamy w wyroku z dnia 15 marca 2021 roku „ocena wyjaśnień złożonych przez wykonawcę w przedmiocie ceny oferty była nieprawidłowa”. W opinii KIO, sporządzenie odpowiedzi bazującej wyłącznie na zapewnieniach wykonawcy co do prawidłowej kalkulacji ceny oferty, bogatym doświadczeniu oraz wiedzy kadry merytorycznej to za mało. Podmiot aplikujący na zlecenia nie przedstawił żadnych środków dowodowych potwierdzających sposób budowy ceny, przez co oferta została słusznie odrzucona.

Wyniki przetargów – sygn. akt KIO 478 /21, KIO 489 /21

Inny błąd popełnił wykonawca startujący w zleceniu pod tytułem: „Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Wyszyńskiego do ul. Okrzei. Strona Południowa”. Tym razem wyjaśnienia rażąco niskiej ceny zostały odrzucone przez zamawiającego, ponieważ uwzględniały one stawki minimalnego wynagrodzenia obowiązujące w 2020 roku, nie zaś znane już stawki na 2021 rok, w którym miało dojść do realizacji zamówienia. Tym samym przy kalkulacji ceny doszło do niedoszacowania kosztów użytkowania maszyn i urządzeń, kosztów materiałów, zakupów czy zysków. W swoim wyroku z dnia 22 marca 2021 roku KIO potwierdziła prawidłowość takiej interpretacji, wskazując jednocześnie, że wykonawcy, dochowując należytej staranności, powinni uwzględnić w kosztach pracy już zmienione stawki minimalnego wynagrodzenia. Wyniki przetargów pozostały więc w tym wypadku niezmienne.

Wyniki przetargów – sygn. akt KIO 436/21, KIO 437/21

W wyroku z dnia 30 marca 2021 roku (sygn. akt KIO 436/21, KIO 437/21) Krajowa Izba Odwoławcza poparła stanowisko zamawiającego dotyczące braku ponownego wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. W dokumencie czytamy między innymi, że ponowne wezwanie „nie ma
charakteru automatycznego, czy też bezrefleksyjnego”. Tym samym, jeśli pierwsza odpowiedź okazała się na tyle ogólna, że może być podstawą do uznania zaistnienia braku współpracy ze strony Wykonawcy, zamawiający ma pełne prawo taką ofertę odrzucić. Właśnie z taką sytuacją spotkaliśmy się podczas postępowania pod nazwą „Zintegrowany system ograniczania niskiej emisji (ZONE)”. Złożone wyjaśnienia były niekompletne, co potwierdziła strona reprezentującego wykonawcę, przedstawiając na rozprawie nowe dane i kalkulacje. Problemem w tym wypadku okazało się szablonowe podejście – wykonawca doszedł do wniosku, że skoro takie pismo przyjmują inni zamawiający, tak samo powinien postąpić kolejny. „Taki sposób kalkulacji Wykonawca stosuję od samego początku prowadzenia firmy i nigdy nie było to „krytykowane”, nieuznawane przez żadnego z Zamawiających”. Nie zawsze jednak praca na modelach daje odpowiednie rezultaty.

Przetargi mazowieckie – skrupulatność i indywidualne podejście

Wspomniane powyżej wyroki to tylko przykłady potwierdzające dobrze znaną prawdę – do wyjaśnień rażąco niskiej ceny nie można podchodzić szablonowo. Zawsze muszą być one drobiazgowo przygotowane, szczegółowo uzasadnione oraz zindywidualizowane. Cena stanowi fundament oceny oferty, w związku z czym nie może być żadnych wątpliwości co do jej wysokości czy też sposobu,
w jaki została ona obliczona. Warto pamiętać, że dobrze przygotowane wyjaśnienia dają szansę na zdobycie zlecenia dla firmy!

Przetargi mazowieckie – gdzie szukać?

Zlecenia z rynku zamówień publicznych można wygodnie przeglądać w bazie https://www.oferent.com.pl. To serwis agregujący ogłoszenia z różnych platform i szeregujący je w filtrach branżowych czy geograficznych. Dzięki niemu przy użyciu kilku kliknięć ograniczymy bazę dostępnych rekordów np. do sekcji przetargi mazowieckie lub roboty budowlane Poznań. Wybrane zlecenie będzie zawierało komplet dokumentacji przetargowej, adres platformy, na jakiej prowadzone jest postępowanie oraz wszelkie dane adresowe do osób reprezentujących zamawiających. Narzędzie przewiduje darmowy okres próbny, podczas którego można zapoznać się z wszystkimi użytecznościami.

DOŁĄCZ DO NAS

Reklama

Get Update

Subscribe our newsletter to get the best stories into your inbox!

[mc4wp_form id=86]