| |

Rusza Śremski Program Wspierania Rodziny

W gminie Śrem z powodzeniem od lata działa lokalny system wsparcia rodzin. Obejmuje on m.in. zabezpieczenia społeczne – wypłatę świadczeń na rzecz rodzin, która obejmuje 8516 dzieci. Są asystenci rodziny, z których pomocy korzystają 63 rodziny, co w sumie daje 265 osób objętych asystenturą rodziny. Podejmowane są działania w ramach Partnerskich Zespołów Kooperacyjnych, działa Centrum Usług dla rodzin, ale to ciągle za mało. OPS w Śremie chce rozszerzyć ofertę. W tym celu powstał Śremski Program Wspierania Rodziny na lata 2022-2024.

Jego głównym celem jest zapewnienie warunków umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie śremskich rodzin. Jak to osiągnąć? Poprzez zwiększenie działań o charakterze profilaktycznym sprzyjającym integracji i umacnianiu rodziny. Również poprzez poprawę funkcjonowania rodzin będących w kryzysie, w tym przeżywających trudności w wyplenianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Także nie bez znaczenia będzie współpraca instytucji organizacji w zakresie powrotu dziecka do rodziny biologicznej oraz zintegrowanie działań międzyinstytucjonalnych, poprawa jakości realizowanych usług, wzmocnienie organizacji pracy kadr systemu wsparcia rodziny.

Inicjatorzy programu, a więc Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie wspólnie z partnerami stawiają sobie wyzwania do realizacji. Tych jest kilka na czele z hipoterapią dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, rehabilitacją na basenie dla dzieci z niepełnosprawnościami, utworzenie Rady Młodzieży i Rady Rodziny przy urzędzie burmistrza Śremu czy opracowanie lokalnego koszyka usług wspierających śremskie rodziny.

W piątek 22 kwietnia odbyło się pierwsze robocze spotkanie w ramach Śremskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 22-24. Kto będzie mógł skorzystać z programu?
fot. M. Czubak

To wszystko wg założeń powinno zostać zrealizowane w najbliższych trzech latach.

Kto będzie mógł skorzystać ze Śremskiego Programu Wspierania Rodziny? Jak wyjaśnia Maria Świdurska, kierownik OPS w Śremie, program skierowany jest do wszystkich rodzin z gminy Śrem, zarówno tych, które funkcjonują prawidłowo, a w ofertach gminnych poszukują bodźców do rozwoju systemu rodzinnego, jak i tych będących w kryzysie.

W zespole realizującym program znaleźli się, oprócz naturalnie instytucji OPS, takie instytucje jak PCPR, śremska biblioteka publiczna, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, służby wojewody wielkopolskiego, kuratorium sądowe, radni miejscy oraz Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta „Nadzieja”, a także Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Śremie.