|||

To już ostatni dzwonek

Śremski ratusz przypomina, że tylko do 31 stycznia 2022 r. w urzędzie miejskim przyjmowane będą wnioski o wykonanie usługi usunięcia odpadów budowlanych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Śrem. To samo dotyczy innych gmin powiatu śremskiego. Wnioski należy składać w urzędzie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, z której przewiduje się usunięcie wyrobów budowlanych zawierających azbest.

Zadanie realizowane jest przez powiat śremski, a zakończenie prac nastąpi najpóźniej do 21 października 2022 roku. Zakres prac obejmie: zabezpieczenie, zważenie, załadunek, transport i przekazanie odpadów do unieszkodliwienia do kwoty nie wyższej niż 5 000 zł.– Jednocześnie przypominamy o obowiązku corocznego (do 31 stycznia) przedkładania burmistrzowi Śremu (dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami) lub marszałkowi województwa wielkopolskiego (dotyczy innych podmiotów) informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (azbest, PCB) – informują urzędnicy ratusza.

Formularze informacji o wyrobach zawierających azbest oraz oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Śremie – link

Regulamin oraz formularz wniosku wraz z załącznikami są dostępne na stronach internetowych starostwa powiatowego w Śremie oraz na stronach poszczególnych urzędów gmin.