|

Kto sprawuje opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w gminie Dolsk?

Dog 753269 1280
fot. pixabay/bezdomny pies
Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Dolscy radni zatwierdzili gminny program opieki nad bezdomnymi i wolno żyjącymi zwierzętami.


Berdychowski Wv

Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno bytującym to obowiązek samorządów gminnych. Każdego roku, do końca marca gmina musi przygotować program opieki nad bezdomnymi i wolno bytującymi zwierzętami.


Śrem Nasze Miasto 320x320 Komórki

Gmina Dolsk wywiązała się z ustawowego obowiązku – program został przyjęty przez radnych podczas posiedzenia w dniu 29 marca.

Niestety, wojewoda wielkopolski stwierdził nieważność uchwały, argumentując decyzję niewystarczającym podziałem środków na poszczególne zadania. W związku z tym konieczne stało się przygotowanie kolejnego projektu uchwały. Radni zatwierdzili dokument podczas sierpniowej sesji rady miasta i gminy Dolsk (4.08.)

Zapobieganie bezdomności zwierząt

Głównym celem gminnego programu opieki nad bezdomnymi i wolno bytującymi zwierzętami jest zapobieganie bezdomności oraz opieka na zwierzętami bezdomnymi.

Program obejmuje:

 • zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku w Gaju;
 • opiekę nad bezdomnymi kotami, w tym ich dokarmianie;
 • odławianie bezdomnych zwierząt;
 • obligatoryjną kastrację lub sterylizację zwierząt, które trafią do schroniska w Gaju;
 • sterylizację i kastrację zwierząt będących pod opieką mieszkańców gminy oraz kotów wolno bytujących wraz ze znakowaniem tych zwierząt;
 • poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
 • usypianie ślepych miotów w uzasadnionych przypadkach;
 • wskazanie gospodarstwa rolnego, celem zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
 • zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.
  Opiekę nad bezdomnymi i wolno żyjącymi zwierzętami pełni Urząd Miasta i Gminy Dolsk przy współpracy ze schroniskiem w Gaju, organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, wolontariuszami i opiekunami społecznymi.
  Kilogram narkotyków twardych i miękkich nie trafi na śremski rynek

Gdzie zgłaszać bezdomne zwierzęta?

Informacje o zwierzętach, co do których istnieje podejrzenie, że są bezdomne, należy zgłaszać w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk. Może to zrobić każdy. Gmina rozpocznie działania zmierzające do ustalenia właściciela lub opiekuna. Jeśli podjęte działania nie przyniosą efektów, podjęta zostanie decyzja o odłowieniu zwierzęcia i umieszczeniu go w schronisku w Gaju.

Odławianiem bezdomnych zwierząt na terenie gminy Dolsk zajmuje się schronisko w Gaju. Zadanie to realizowane jest w sposób ciągły, zależnie od zgłoszeń dotyczących błąkających się i pozostawionych bez opieki zwierząt powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców lub wymagających opieki.

Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, realizuje gmina we współpracy ze społecznymi opiekunami.

W budżecie gminy na realizację programu zabezpieczono łącznie 61 860,00 zł.

Zostaw komentarz