Radni przyjęli program opieki nad bezdomnymi zwierzętami

Radni przyjęli program opieki nad bezdomnymi zwierzętami
fot. pixabay/Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom to ustawowy obowiązek samorządów gminnych

Jedną z uchwał podjętych podczas marcowej sesji rady miasta i gminy Dolsk (29.03) było przyjęcie gminnego programu opieki na bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dolsk w roku 2023.

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom to ustawowy obowiązek samorządów gminnych. Przedmiotowy program obejmuje:  • zapewnienie bezdomny zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
  • opiekę nad wolno bytującymi kotami, w tym ich dokarmianie;
  • obligatoryjną sterylizację lub kastrację zwierząt w schronisku;
  • poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
  • usypianie ślepych miotów;
  • sterylizacja i kastracja wraz ze znakowaniem zwierząt w ramach programu „ZWIERZowa Akcja Kastracja”;
  • wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
  • zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Zgodnie z wymogami prawnymi, projekt uchwały został przekazany do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Śremie, kołom łowieckim, Fundacji Schronisko dla Zwierząt w Gaju, ZWIERZ Ogólnopolska Fundacja na rzecz Ochrony Zwierząt. Projekt został także opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej, celem zaopiniowania przez organizacje społeczne działające na terenie gminy, których celem statutowym jest pomoc zwierzętom.

Uwagi do projektu uchwały wniosła wyłącznie fundacja ZWIERZ, jednak po przeanalizowaniu nie zostały one uwzględnione.

„ZWIERZowa Akcja Kastracja”

Ważnym punktem w programie opieki nad bezdomnymi zwierzętami jest plan sterylizacji i kastracji, realizowany w ramach programu „ZWIERZowa Akcja Kastracja”. Zabiegi realizowane w ramach działania w całości są finansowane ze środków przeznaczonych na realizację programu pod warunkiem, że zwierzę jest trwale oznakowane lub zostanie oznakowane podczas wykonywania zabiegu weterynaryjnego. W przypadku wolno bytujących kotów jest to nacięcie ucha.

O dofinansowanie zabiegu sterylizacji lub kastracji psów i kotów mogą ubiegać się pełnoletni właściciele zwierząt, będący mieszkańcami gminy. Każdy, kto chce skorzystać z programu musi złożyć wniosek w urzędzie miasta i gminy Dolsk. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu.

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji, składający wniosek otrzyma skierowanie na wykonanie zabiegu w określonym gabinecie weterynaryjnym.

Dofinansowanie obejmuje wyłącznie wykonanie zabiegu sterylizacji lub kastracji oraz trwałego oznakowania zwierzęcia w ramach profilaktyki związanej z zapobieganiem bezdomności zwierząt. Wnioskodawca może zgłosić na sterylizację lub kastrację wyłącznie jedno zwierzę w danym roku budżetowym. 

Koszty związane z dojazdem do gabinetu czy opieką weterynaryjną po zabiegu ponosi właściciel zwierzęcia. Z programu wyłączone są zwierzęta utrzymywane w zorganizowanych hodowlach, prowadzonych w celach zarobkowych.

Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu zwierzęcia do zabiegu sterylizacji lub kastracji podejmuje lekarz weterynarii, który ocenia, czy stan zdrowotny, wiek zwierzęcia i inne czynniki pozwalają na przeprowadzenie zabiegu.

Na realizację zadania „ZWIERZowa Akcja Kastracja” zabezpieczono w tegorocznym budżecie kwotę 10 000zł.

45 000 zł trafi do schroniska w Gaju, 3 860 zł zabezpieczono na całodobową opiekę weterynaryjną zwierząt, które ucierpiały w wyniku zdarzeń drogowych. Ponadto uwzględniono kwotę 1 000 zł na opiekę dla zwierząt gospodarskich oraz 2 000 zł na zakup karmy dla kotów wolno bytujących.

Łącznie na realizację gminnego programu opieki na bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w budżecie gminy zabezpieczono kwotę 61 860 zł.

Zostaw komentarz