||

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

Podczas sesji (20 grudnia) radni pochylili się nad uchwałą „w sprawie określenia rodzajów świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania”.

O uregulowanie sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (również emerytów i rencistów), podczas wrześniowej sesji rady miejskiej, apelował radny Piotr Rojek – nauczyciel z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym. Zwrócił on uwagę na fakt, że w gminie Śrem wciąż funkcjonują zapisy uchwały z 2007 i 2013 roku, które nijak mają się do aktualnie obowiązujących przepisów. Okazuje się, że organ prowadzący (gmina Śrem) jest zobligowany do zagwarantowania w swoich budżetach odpowiednich środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (tzw. funduszy zdrowotnych). Jest to pomoc niezależna od świadczeń zapewnionych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Organ prowadzący ma również obowiązek ustalenia jednego funduszu dla wszystkich prowadzonych przez siebie szkół.Dlatego też nowa uchwała rady miejskiej w Śremie wprowadza nowy regulamin i zapis mówiący o tym, że wysokość środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli będzie ustalała corocznie rada miejska w Śremie w uchwale budżetowej. Natomiast środkami finansowymi, będzie dysponował burmistrz Śremu i to on będzie podejmował decyzje o przyznaniu oraz wysokości pomocy zdrowotnej.

fot. D. Górna

Pomoc zdrowotna będzie przyznawana nauczycielom (również emerytom i rencistom) korzystającym z opieki zdrowotnej i ponoszącym koszty w związku z:

  • leczeniem spowodowanym ciężką lub długotrwałą chorobą,
  • długotrwałym leczeniem specjalistycznym,
  • długotrwałym leczeniem szpitalnym i poszpitalnym,
  • leczeniem sanatoryjnym,
  • rehabilitacją spowodowaną chorobą lub wypadkiem.

Świadczenie przyznawane w ramach pomocy zdrowotnej ma obejmować refundację poniesionych wydatków do kwoty 1000 zł, które związane są z:

  • zakupem leków zleconych przez lekarza związanych z długotrwałym procesem leczenia,
  • potrzebą wykonania badań specjalistycznych zleconych przez lekarza,
  • realizacją usług rehabilitacyjnych zleconych przez lekarza,
  • pobytem na turnusie rehabilitacyjnym lub leczeniem uzdrowiskowym przysługującym na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza,
  • korzystaniem z dodatkowych usług pielęgnacyjno-opiekuńczych związanych z długotrwałym procesem leczenia.

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej udzielana będzie w formie jednorazowego, bezzwrotnego świadczenia pieniężnego. Łączna kwota świadczenia nie może przekroczyć 1000 zł na nauczyciela i będzie udzielana raz w roku budżetowym. Więcej szczegółów określa „Regulamin gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Śrem”.

Dobra zmiana


VW_Berdychowski_400_150(1)

Zdaniem radnego Piotra Rojka ta uchwała to dobry krok. – Stawia cały problem z głowy na nogi. Cieszę się, że uchwała jest zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami i dotyczy nie tylko nauczycieli czynnych zawodowo, ale również emerytów i rencistów.