Image

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Podczas sesji (20 grudnia) radni pochylili się nad uchwałą „w sprawie określenia rodzajów świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania”.

O uregulowanie sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (również emerytów i rencistów), podczas wrześniowej sesji rady miejskiej, apelował radny Piotr Rojek – nauczyciel z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym. Zwrócił on uwagę na fakt, że w gminie Śrem wciąż funkcjonują zapisy uchwały z 2007 i 2013 roku, które nijak mają się do aktualnie obowiązujących przepisów. Okazuje się, że organ prowadzący (gmina Śrem) jest zobligowany do zagwarantowania w swoich budżetach odpowiednich środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (tzw. funduszy zdrowotnych). Jest to pomoc niezależna od świadczeń zapewnionych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Organ prowadzący ma również obowiązek ustalenia jednego funduszu dla wszystkich prowadzonych przez siebie szkół.

Dlatego też nowa uchwała rady miejskiej w Śremie wprowadza nowy regulamin i zapis mówiący o tym, że wysokość środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli będzie ustalała corocznie rada miejska w Śremie w uchwale budżetowej. Natomiast środkami finansowymi, będzie dysponował burmistrz Śremu i to on będzie podejmował decyzje o przyznaniu oraz wysokości pomocy zdrowotnej.

fot. D. Górna

Pomoc zdrowotna będzie przyznawana nauczycielom (również emerytom i rencistom) korzystającym z opieki zdrowotnej i ponoszącym koszty w związku z:

  • leczeniem spowodowanym ciężką lub długotrwałą chorobą,
  • długotrwałym leczeniem specjalistycznym,
  • długotrwałym leczeniem szpitalnym i poszpitalnym,
  • leczeniem sanatoryjnym,
  • rehabilitacją spowodowaną chorobą lub wypadkiem.

Świadczenie przyznawane w ramach pomocy zdrowotnej ma obejmować refundację poniesionych wydatków do kwoty 1000 zł, które związane są z:

  • zakupem leków zleconych przez lekarza związanych z długotrwałym procesem leczenia,
  • potrzebą wykonania badań specjalistycznych zleconych przez lekarza,
  • realizacją usług rehabilitacyjnych zleconych przez lekarza,
  • pobytem na turnusie rehabilitacyjnym lub leczeniem uzdrowiskowym przysługującym na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza,
  • korzystaniem z dodatkowych usług pielęgnacyjno-opiekuńczych związanych z długotrwałym procesem leczenia.

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej udzielana będzie w formie jednorazowego, bezzwrotnego świadczenia pieniężnego. Łączna kwota świadczenia nie może przekroczyć 1000 zł na nauczyciela i będzie udzielana raz w roku budżetowym. Więcej szczegółów określa „Regulamin gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Śrem”.

Dobra zmiana


Berdychowski Kwiecien2 2024

Zdaniem radnego Piotra Rojka ta uchwała to dobry krok. – Stawia cały problem z głowy na nogi. Cieszę się, że uchwała jest zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami i dotyczy nie tylko nauczycieli czynnych zawodowo, ale również emerytów i rencistów.