|

Nowy Zespół Interdyscyplinarny do przeciwdziałania przemocy w Śremie powołany

Zespół Interdyscyplinarny Śrem 2023
fot. M. Czubak

W Śremie powołano nowy Zespół Interdyscyplinarny, który zajmuje się działaniami profilaktycznymi w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.


VW_Berdychowski_400_150(1)

Zespół Interdyscyplinarny w Śremie to nie jest nowy twór, ale wraz ze zmianami w ustawie przed zespołem nowe cele. To również świetna okazja do tego, aby podsumować ostatnie miesiące działalności zespołu i podziękować dotychczasowym jego członkom za współprace.

Zespół składa się z przedstawicieli instytucji publicznych, poradni czy przedstawicieli organów ścigania. W czasie od czerwca 2022 do września 2023 roku zespół spotkał się 23 razy. W tym okresie powołano 151 grup roboczych w związku z procedurą niebieskiej karty, a do przewodniczącej wpłynęło 121 niebieskich kart. Wsparciem zespołu zostało objętych 520 osób.Zespół w tym czasie przeprowadził rozmowy wspierające z 235 osobami, domniemanymi ofiarami przemocy domowej. Dla każdej z rodzin, w której podejrzewano, że ma miejsce przemoc domowa, przygotowano indywidualny plan. Takich planów było aż 230. Rozmawiano również z domniemanymi sprawcami przemocy w rodzinie – takich osób było 175, przy czym jak wskazała Marzena Urbaniak z OPS Śrem, to mit, że sprawcami przemocy domowej są tylko mężczyźni. Wiele z tych osób to były również kobiety. Skutkiem takich rozmów z przedstawicielami grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego było motywowanie podejrzanych o stosowanie przemocy do udziału w warsztatach terapeutycznych dla osób nieradzących sobie z wyrażaniem złości oraz programie korekcyjno-edukacyjnym.

Zespół prowadzi również profilaktykę, której celem jest zwiększenie świadomości społeczności lokalnej na temat zjawiska przemocy w rodzinie poszerzanie wiedzy na temat jej skutków, zmniejszania ryzyka powielania złych wzorców rodzinnych i środowiskowych oraz nabywania odpowiednich kompetencji społecznych przez rodziny dotknięte oraz zagrożone przemocą.

Nowy zespół już zaczął działać, a jego pierwsze spotkanie odbyło się w miniony poniedziałek 23 października. To tam Maria Świdurska, kierownik OPS Śrem i Adam Lewandowski, burmistrz Śremu, podziękowali tym osobom, które zakończyły swój udział w zespole i powitali nowych. Część z nazwisk obecnych członków się powiela, gdyż zdecydowali się oni dalej brać udział w przedsięwzięciu. Część jest zupełnie nowa. Im jednak wszystkim nalezą się wielkie wyrazy szacunku i podziękowania, za to, że starają się obalić temat tabu, jakim jest przemoc w rodzinie i walczą o to, aby takich niepokojących zjawisk, o których również na łamach Tygodnia Ziemi Śremskiej pisaliśmy, było jak najmniej, a najlepiej wcale.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Śremie:

 • Marzena Urbaniak – przewodnicząca (OPS)
 • Ireneusz Ratajczak – wiceprzewodniczący (kurator sądowy)
 • Aurelia Binkowska (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Śrem)
 • Dorota Drąg (Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia Śrem)
 • Karolina Gałuszka (PCPR)
 • Marian Goliński (Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Śremie)
 • Piotr Grzelczyk (KPP Śrem)
 • Barbara Jabłońska (UM Śrem)
 • Katarzyna Kołodziej (Pielęgniarsko-Położniczy Ośrodek Medycyny Środowiskowo-Rodzinnej „Zdrowie” w Śremie)
 • Katarzyna Kukowiecka (Centrum Opieki Długoterminowej Salus+ w Śremie)
 • Renata Mikołajczak (Prokuratura Rejonowa w Śremie)
 • Magdalena Mylka (Fundacja Na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem)
 • Dominika Stefaniak (Śremskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Trójka”)
 • Maria Świdurska (OPS)
 • Marietta Witasiak (Środowiskowy Dom Samopomocy w Śremie)
 • Genowefa Woźniak (Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta „Nadzieja” w Śremie)

Osoby dotknięte przemocą w rodzinie pomoc mogą uzyskać poprzez kontakt z Zespołem Interdyscyplinarnym pod nr tel: 575 105 123.

Zostaw komentarz