| | | | |

Można składać wnioski o dodatek elektryczny

Dodatek elektryczny to jednorazowe świadczenie finansowe dla odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w którym główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną (pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny).

Warunkiem otrzymania dodatku będzie uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Co to jest gospodarstwo domowe?

VW_Berdychowski_400_150(1)
  • gospodarstwo domowe jednoosobowe – osoba fizyczna samotnie gospodarująca i zamieszkująca,
  • gospodarstwo domowe wieloosobowe – osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

 Ważne:

  • jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego;
  • gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła;
  • w przypadku, gdy gospodarstwo domowe wykorzystuje energię elektryczną pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, dodatek elektryczny nie przysługuje.

W sytuacji, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski nie będą rozpoznawane.

W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Ile wynosi dodatek dla gospodarstw domowych?

  • 1 000 złotych – w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło na poziomie do 5 MWh;
  • 1 500 złotych – w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh.

Termin złożenia wniosku

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. Wnioski złożone po tym dniu nie będą rozpoznawane.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w osobiście w każdym gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, opatrując ten wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pośrednictwem operatora pocztowego.

Termin wypłaty dodatku elektrycznego

Dodatek elektryczny będzie wypłacony niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych, jednak nie później niż do 31 marca 2023 r.

Postępowanie w sprawie dodatku elektrycznego

Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy można przeprowadzić w miejscu zamieszkania osoby składającej wniosek wywiad środowiskowy, który ma na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego i jego zgodności z informacjami wskazanymi we wniosku.

Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego lub uniemożliwienie jego przeprowadzenia, stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku.

Powiadomienie o przyznaniu dodatku elektrycznego

Przyznanie dodatku nie wymaga wydania decyzji.

Jeżeli we wniosku o wypłatę dodatku wskazany został adres poczty elektronicznej, informacja o przyznaniu dodatku zostanie przesłana na ten adres.

W sytuacji nie wskazania adresu poczty elektronicznej informację o przyznaniu dodatku będzie można odebrać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Śremie.

Odmowa przyznania dodatku, uchylenie lub zmiana prawa do dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wymagają wydania decyzji.