Image
  • Home
  • Aktualności
  • Gmina Śrem. Wsparcie finansowe dla uczniów na rok szkolny 2022/23

Gmina Śrem. Wsparcie finansowe dla uczniów na rok szkolny 2022/23

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

  • Stypendium szkolne
  • Zasiłek szkolny

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Zasiłek szkolny może być przyznany, gdy uczeń przejściowo znajdzie się w trudnej sytuacji materialnej z powodu wystąpienia zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.

Informacje o tym, kto i na jakiej podstawie może ubiegać się o stypendium lub zasiłek wraz z katalogiem wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego w roku szkolnym 2022/2023 są dostępne na stronie srem.pl