Img20231215134022

Budżet gminy Dolsk uchwalony jednogłośnie

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Dolscy radni jednogłośnie uchwalili budżet na rok 2024.


Berdychowski Kwiecien2 2024

Piątkowa sesja rady miasta i gminy Dolsk (15.12.) upłynęła głównie pod znakiem planowania przyszłorocznego budżetu.

Budżet w liczbach


Planowane dochody: 29 031 396,55 zł, w tym dochody bieżące: 25 592 066,55 zł oraz dochody majątkowe: 3 439 330,00 zł

Planowane wydatki: 33 244 937,45 zł, w tym wydatki bieżące 25 345 641,61 zł oraz wydatki majątkowe: 7 899 295,84 zł.

Deficyt: 4 213 540,90 zł, zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 1 313 888,90 zł, przychodami z zaciągniętych pożyczek w kwocie 2 000 000,00 zł oraz środkami pochodzącymi z przelewów z lokat w kwocie 899 652,00 zł.

Co obejmują wydatki majątkowe?

Procentowy podział wydatków majątkowych prezentuje się w następujący sposób:

 • dział „oświata i wychowanie”: 46,84%;
 • dział „gospodarka komunalna i ochrona środowiska”: 32,11%;
 • dział „kultura fizyczna”: 15,33%;
 • dział „transport i łączność”: 3,66%;
 • dział „gospodarka mieszkaniowa”: 1,08%;
 • dział „rolnictwo i łowiectwo”: 0,57%;
 • dział „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”: 0,27%;
 • dział „administracja publiczna”: 0,14%.

Najdroższym zadaniem, którego realizację zaplanowano w roku 2024, jest „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z kolektorem i przepompownią ścieków w miejscowości Masłowo”. Wartość przedsięwzięcia określono na kwotę 2 020 000,00 zł. Na wykonanie tego zadania zaangażowane zostaną pozyskane w roku 2021 środki na kanalizację w kwocie 609 652,00 zł. Pozostała część inwestycji zostanie pokryta z wolnych środków.

Zadaniem, które stanowi jeden z priorytetów inwestycyjnych w roku 2024 jest „Odwodnienie hali sportowej w Dolsku, osuwiska”. Na ten cel w budżecie gminy zaplanowano 1 200 000,00 zł, co stanowi 20% szacowanych kosztów przedsięwzięcia. Pozostałą część gmina planuje pozyskać w ramach dotacji z ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji.

Dotacje rządowe wsparciem dla gminnych inwestycji

W uchwale budżetowej uwzględnione zostały również zadania, których realizację gmina Dolsk planuje w ramach pozytywnie rozstrzygniętych naborów Rządowego Programu Polski Ład. Są to:

 • „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kotowo” – planowana wartość inwestycji” 1 000 000,00 zł, kwota zabezpieczona w budżecie: 25 000,00 zł;
 • „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Lipowej i Topolowej w Dolsku” – planowana wartość inwestycji 3 300 000,00 zł, kwota zabezpieczona w budżecie: 180 000,00 zł;
 • „Remont ul. Garncarskiej w Dolsku” – planowana wartość inwestycji 1 100 000,00 zł, kwota zabezpieczona w budżecie: 68 000,00 zł. W związku z bardzo szerokim zakresem prac, których efektem będzie przywrócenie stanu pierwotnego z zachowaniem nowoczesnych technologii zadanie zostało zakwalifikowane do inwestycji;
 • „Remont dachu oraz termomodernizacja budynku w Mszczyczynie” – planowana wartość inwestycji wynosi 450 000,00 zł. Kwota zabezpieczona w budżecie to 19 000,00 zł, natomiast pozostałą część stanowić będzie dotacja z rządowego programu ochrony zabytków. W ramach przedsięwzięcia planowane jest wykonanie termomodernizacji oraz elewacji zewnętrznej, a także odtworzenie parapetów okiennych oraz odpowiednie wysunięcie okapu dachu;
 • „Młode pokolenie w służbie dziedzictwa kultury. Renowacja XVIII-wiecznego budynku szkoły – dawnego pawilonu pałacu biskupów poznańskich” – planowana wartość inwestycji 1 900 000,00 zł, w budżecie zabezpieczona została kwota 295 000,00 zł;
 • „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częścią lekcyjno – szatniową, instalacją gazu i infrastrukturą towarzyszącą”. Jest to kontynuacja przedsięwzięcia, które zostało rozpoczęte w roku 2023. W budżecie gminy zabezpieczono środki stanowiące wkład własny, z przeznaczeniem na dodatkowe zadania, które pojawiły się podczas wykonywania prac inwestycyjnych;
 • „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Dolsk” – planowana wartość inwestycji 1 257 800,00 zł, kwota zabezpieczone w budżecie: 251 560,00 zł.

Realizacja przedsięwzięć w ramach Polskiego Ładu nastąpi w momencie pozyskania przez gminę środków zewnętrznych z pożyczek bądź kredytów.

Inne zadania majątkowe realizowane będą w ramach funduszy sołeckich.

Zostaw komentarz