Konkurs został unieważniony

Powiat na ten cel przeznaczył 20 tys. zł, które miały trafić do wyłonionego w konkursie podmiotu. Konkurs jednak nie został rozstrzygnięty. Tylko jeden podmiot złożył ofertę, jednak została ona oceniona negatywnie.

W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, która nie spełnia wymogów merytorycznych zawartych w ogłoszeniu konkursowym. Według opinii Komisji Konkursowej w ofercie brak uzasadnienia wydatków, brak informacji o dostępności zadania dla osób ze szczególnymi potrzebami, brak wskazania ryzyka realizacji zadania, brak uwzględnionych kwestii stosowania zaleceń wynikających ze stanu zagrożenia epidemicznego COVID 19. Wymienione braki wpłynęły na bardzo niską ocenę oferty. Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne” – możemy przeczytać w uzasadnieniu decyzji o unieważnieniu konkursu.

W związku z tym powiat będzie musie rozpisać kolejny konkurs na ten cel.