Image

Dolsk. Podatki mocno w górę

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Podatek od budynków mieszkalnych w roku 2022 wyniesie 0,96 zł za m kw., co stanowi 96 proc. stawki maksymalnej. Podatek od pozostałych budynków plasował się będzie na poziomie 6,47 zł/m kw.

Za budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej trzeba będzie wnieść opłatę 26,66 zł/m kw., aczkolwiek w przypadku działalności w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym będzie to 13,47 zł/m kw. Podatek za budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych wyniesie 5,87 zł/m kw.

3,81 zł/m kw. wyniesie danina za nieruchomości niezabudowane, objęte obszarem rewitalizacji, położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przewiduje pod zabudowę mieszkaniową, usługową lub zabudowę o przeznaczeniu mieszanym, jeśli od dnia wejście w życie tego planu w odniesieniu do konkretnych gruntów minęły cztery lata i w tym okresie nie zakończono budowy zgodnie z prawem budowlanym. Za grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków trzeba będzie zapłacić 1,04 zł/m kw.

Za przyjęciem uchwały dotyczącej podatku od nieruchomości głosowało trzynastu radnych uczestniczących w posiedzeniu. Radny Jarosław Kaczmarek wstrzymał się od głosu.

Więcej zapłacą także właściciele środków transportowych


Berdychowski Kwiecien2 2024

Podatek od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie wyniesie 1020,00 zł, dla samochodów powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1 428,00 zł oraz 1 464,00 zł dla pojazdów powyżej 9 ton do 12 ton włącznie.

W przypadku pojazdów o masie całkowitej równej lub większej niż 12 ton wysokość podatku zależy od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej oraz rodzaju zawieszenia.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Wyższe opłaty targowe

Radni jednogłośnie ustalili, że opłatę w wysokości 42,00 zł poniosą właściciele psów, którzy nie posiadają prawa do zwolnienia ustawowego. Do 32,00 zł wzrośnie w przyszłym roku opłata targowa, pobierana w drodze inkasa w dniu, w którym dokonywana jest sprzedaż. Funkcję inkasenta pełnić będzie Maria Dominiak, która za pobrane i terminowo odprowadzone należności z tytułu opłaty targowej otrzymają wynagrodzenie w wysokości 10 proc. zebranej kwoty.

Opłacie targowej nie podlega sprzedaż prowadzona w budynkach lub ich częściach. Uchwała została przyjęta trzynastoma głosami – radny Krystian Mejza wstrzymał się od głosu.

Mszczyczyn

Podczas posiedzenia pojawił się także temat budowy gospodarstwa dla chowu cieląt i młodych byczków wraz z infrastrukturą w Mszczyczynie. Sprawa dotyczyła petycji mieszkańców sołectwa Mszczyczyn, które zostały skierowane do komisji skarg, wniosków i petycji w dniach 29 września oraz 7 października. Radni podjęli decyzję o przekazaniu petycji do rozpatrzenia przez właściwy podmiot, czyli burmistrz miasta i gminy Dolsk.